Privacybeleid

DentDinamo ("wij") zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van onze website bezoekers en geregistreerde gebruikers van het DentDinamo platform; deze mededeling beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen behandelen wanneer wij optreden als de controller van die gegevens en wanneer de verwerking ervan valt onder de EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Definities

Wij gebruiken de term "persoonsgegevens" om te verwijzen naar alle informatie die wordt verzameld of verwerkt door, of in verband met, deze website of het platform, die u direct of indirect identificeert of factoren die specifiek zijn voor u, zoals uw naam, IP-adres of gebruikersvoorkeuren.
Hieronder beschrijven wij "rechtmatige gronden" voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechtmatige gronden (soms ook "rechtsgrondslag" genoemd) vormen de rechtvaardiging onder GDPR voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als er geen rechtmatige gronden zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het noch ons, noch iemand anders toegestaan om uw persoonsgegevens in te zien of te verwerken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende soorten informatie en persoonsgegevens ("Verzamelde informatie") verzamelen, opslaan en gebruiken:

 1. informatie en persoonsgegevens over uw bezoeken aan en gebruik van deze website en ons platform. Wij verzamelen persoonsgegevens over uw computer en uw bezoeken aan deze website of het platform, met inbegrip van uw IP-adres, geografische locatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek en aantal bekeken pagina's, die allemaal ook Verzamelde Informatie zijn.
 2. informatie over transacties tussen u en ons op deze website, met inbegrip van informatie over eventuele aankopen die u doet van onze goederen of diensten. Wij verzamelen:
  • Voor- en achternaam
  • Titel
  • Contactgegevens (e-mail, telefoon)
  • Gegevens beroepsleven
  • Persoonlijke levensgegevens
  • Verbindingsgegevens
  • Lokalisatiegegevens
  • Gegevens over applicatiegebruik
  • Gegevens over e-mailcommunicatie
  • Gegevens voor gespreksopname
 3. informatie die u ons verstrekt om u bij ons te registreren op de website of het platform en/of u te abonneren op onze websitediensten en/of e-mailberichten. Wij verzamelen voor deze doeleinden voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Cookies en andere trackingtechnologieën die we gebruiken

Wij gebruiken cookies op deze website. Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door die browser wordt opgeslagen. Het tekstbestand wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Hierdoor kan de webserver de webbrowser identificeren en volgen.

Wij kunnen één of meer cookies versturen die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De informatie die wij via cookies verkrijgen, maakt deel uit van de Verzamelde Informatie. Onze adverteerders en dienstverleners kunnen u ook cookies sturen.

In de meeste browsers kunt u weigeren cookies te accepteren. (In Internet Explorer kunt u bijvoorbeeld alle cookies weigeren door te klikken op "Extra", "Internet-opties", "Privacy", en "Alle cookies blokkeren" te selecteren met de schuifknop). Dit heeft echter een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites, waaronder deze.

Om onze diensten en deze site te verbeteren, kunnen wij externe dienstverleners inhuren om deze site te beheren en ons te helpen bij het bewaken, verzamelen en analyseren van informatie over uw interacties met deze website en gegevens die u invoert, onder meer door het gebruik van cookies van dergelijke dienstverleners op uw computer.

Voor meer informatie over cookies en andere trackingtechnologieën die wij gebruiken, zie ons cookiebeleid.

Waarom we verzamelde informatie gebruiken

Verzamelde informatie, waaronder persoonsgegevens, zal worden gebruikt om:

 1. de bruikbaarheid van deze website en het platform te beheren en te verbeteren;
 2. uw surfervaring te verbeteren door tekst, afbeeldingen, video's of links te wijzigen en te vervangen om de relevantie voor de bezoeker te vergroten;
 3. u marketing- en andere mededelingen te sturen met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden, waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn, per post of, indien u daarvoor specifiek toestemming hebt gegeven, per e-mail of soortgelijke technologie;
 4. andere bedrijven voorzien van statistische informatie over onze gebruikers. De informatie die wij aan andere bedrijven verstrekken, identificeert geen enkele individuele gebruiker.
 5. stellen ons in staat te zien welke vragen via ons systeem worden beantwoord, hoewel we beperken wie de tekst van de antwoorden kan zien. We hebben een soortgelijk systeem voor telefoongesprekken, die we doorsturen via het bedrijf Twilio. We nemen deze gesprekken alleen op met uitdrukkelijke toestemming van de kliniek. DentDinamo gebruikt een derde partij, MailGun, om e-mails te routeren tussen onze klinieken en gebruikers en vice versa;
 6. feedback verzamelen over onze eigen diensten van onafhankelijke derden, zoals Trustpilot.

Rechtmatige gronden

Als u een geregistreerde platformgebruiker of een websitegebruiker bent, is de rechtsgrond voor de verwerking van uw Verzamelde Informatie ons legitieme belang om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met deze website en het platform, en om te verbeteren hoe wij onze producten en diensten promoten.

Het delen van verzamelde informatie

Wij kunnen verzamelde informatie over u delen:

 1. om onze dienstverleners (externe subverwerkers) in staat te stellen datacenter hostingdiensten, database hostingdiensten, dialer infrastructuurdiensten, e-mail sync-diensten en onze externe verwerkers in staat te stellen verkoop- en marketingactiviteiten te verrichten;
 2. voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 3. in verband met juridische procedures of toekomstige juridische procedures;
 4. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en vermindering van het kredietrisico).
 5. in antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan vereisten inzake nationale veiligheid of wetshandhaving.

Beveiliging van de verzamelde informatie

Wij nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Gegevensoverdracht via het internet is inherent onveilig en wij kunnen de veiligheid van via het internet verzonden gegevens niet garanderen. Wij slaan alle persoonlijke gegevens die u verstrekt of die wij over u verzamelen op onze beveiligde servers op.

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoorden. Wij zullen u niet naar uw wachtwoorden vragen.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens totdat u of een bevoegd lid van uw organisatie verzoekt deze uit onze systemen te verwijderen.

Wijzigingen in deze mededeling

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Websites van derden

De website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites van derden of de handelingen van deze sitebeheerders, waaronder het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Als u deze website gebruikt, zal DentDinamo u op verzoek toegang verlenen tot uw persoonlijke gegevens en u in staat stellen om informatie die onjuist of onvolledig blijkt te zijn te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Zie Contactgegevens op onze website.

Als u een platformgebruiker bent, zijn wij afhankelijk van u om uw persoonsgegevens bij te werken en te corrigeren voor zover dat nodig is voor de doeleinden waarvoor die gegevens zijn verzameld, zoals contactgegevens die u aan ons verstrekt zodat wij u factureringsinformatie kunnen verstrekken.

Uw rechten

U hebt recht op correctie van ontoereikende, onvolledige of onjuiste persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (inclusief het ontvangen van een kopie ervan) en aanvullende informatie over de manier waarop de gegevens werden verwerkt.

Als wij ooit uw persoonsgegevens verwerken op de rechtmatige gronden van uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Bovendien hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen.

Vanaf 25 mei 2018 heeft u ook de volgende aanvullende rechten:

Wanneer uw persoonsgegevens aan beperkingen onderhevig zijn, zullen wij deze alleen verwerken met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, uw arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een toepasselijk recht schendt.

U kunt contact met ons opnemen als u een van uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die door deze website of het platform worden verwerkt.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

nl_NL_formalDutch