Whatsapp +44 7362 050623

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost DentDinamo (dále jen "my") se zavazuje chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek a registrovaných uživatelů platformy DentDinamo; toto oznámení stanoví, jak budeme zacházet s vašimi osobními údaji, pokud vystupujeme jako správce těchto údajů a pokud se jejich zpracování řídí obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Definice

Termínem "osobní údaje" označujeme veškeré informace shromážděné nebo zpracovávané prostřednictvím těchto webových stránek nebo platformy nebo v souvislosti s nimi, které přímo nebo nepřímo identifikují vás nebo faktory, které jsou pro vás specifické, jako je vaše jméno, IP adresa nebo uživatelské preference.
Níže popisujeme "zákonné důvody" pro zpracování vašich osobních údajů. Tyto zákonné důvody (někdy také označované jako "právní základ") jsou podle GDPR odůvodněním pro zpracování vašich osobních údajů. Pokud neexistují zákonné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, my ani nikdo jiný nemáme právo k vašim osobním údajům přistupovat ani je zpracovávat.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat, ukládat a používat následující druhy informací a osobních údajů ("shromážděné informace"):

 1. informace a osobní údaje o vašich návštěvách a používání těchto webových stránek a naší platformy. Shromažďujeme osobní údaje o vašem počítači a vašich návštěvách těchto webových stránek nebo platformy, včetně vaší IP adresy, zeměpisné polohy, typu prohlížeče, zdroje odkazu, délky návštěvy a počtu zobrazení stránek, které jsou rovněž shromažďovanými údaji.
 2. informace o jakýchkoli transakcích provedených mezi vámi a námi na těchto webových stránkách, včetně informací týkajících se jakýchkoli nákupů našeho zboží nebo služeb. Shromažďujeme:
  • Jméno a příjmení
  • Název
  • Kontaktní údaje (e-mail, telefon)
  • Údaje o profesním životě
  • Údaje o osobním životě
  • Údaje o připojení
  • Lokalizační údaje
  • Údaje o používání aplikací
  • Údaje o e-mailové komunikaci
  • Údaje o nahrávání hovorů
 3. informace, které nám poskytnete za účelem registrace na webových stránkách nebo platformě a/nebo přihlášení k odběru našich webových služeb a/nebo e-mailových oznámení. Pro tyto účely shromažďujeme jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Soubory cookie a další sledovací technologie, které používáme

Na těchto webových stránkách používáme soubory cookie. Soubor cookie je textový soubor odeslaný webovým serverem do webového prohlížeče a uložený tímto prohlížečem. Textový soubor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požádá o stránku ze serveru. To umožňuje webovému serveru identifikovat a sledovat webový prohlížeč.

Můžeme odeslat jeden nebo více souborů cookie, které může váš prohlížeč uložit do vašeho počítače. Informace získané ze souborů cookie jsou součástí shromážděných informací. Soubory cookie vám mohou zasílat také naši inzerenti a poskytovatelé služeb.

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie. (Například v prohlížeči Internet Explorer můžete odmítnout všechny soubory cookie kliknutím na "Nástroje", "Možnosti internetu", "Soukromí" a výběrem možnosti "Blokovat všechny soubory cookie" pomocí posuvného voliče.) To však bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek, včetně této.

Abychom mohli zlepšovat naše služby a tyto webové stránky, můžeme si pro provoz těchto stránek najmout poskytovatele služeb třetích stran, kteří nám pomáhají monitorovat, shromažďovat a analyzovat informace týkající se vašich interakcí s těmito webovými stránkami a vámi zadaných údajů, a to i prostřednictvím souborů cookie těchto poskytovatelů ve vašem počítači.

Více informací o souborech cookie a dalších sledovacích technologiích, které používáme, najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Proč používáme shromážděné informace

Shromážděné informace, včetně osobních údajů, budou použity k:

 1. spravovat a zlepšovat použitelnost těchto webových stránek a platformy;
 2. zlepšovat prohlížení stránek úpravou a nahrazením textu, obrázků, videí nebo odkazů, aby se zvýšila relevance pro návštěvníka;
 3. zasílat vám marketingová a jiná sdělení týkající se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat, poštou nebo, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas, e-mailem nebo podobnou technologií;
 4. poskytovat jiným společnostem statistické informace o našich uživatelích. Informace, které poskytujeme jiným společnostem, neidentifikují žádného jednotlivého uživatele.
 5. nám umožňují sledovat, na jaké dotazy podané prostřednictvím našeho systému bylo odpovězeno, ačkoli omezujeme počet osob, které mohou vidět text odpovědí. Podobný systém máme i pro telefonní hovory, které směrujeme přes společnost Twilio. Tyto hovory nahráváme pouze s výslovným souhlasem kliniky. Společnost DentDinamo používá třetí stranu, MailGun, pro směrování e-mailů mezi našimi Klinikami a Uživateli a naopak;
 6. shromažďovat zpětnou vazbu o našich vlastních službách od nezávislých společností třetích stran, jako je Trustpilot.

Zákonné důvody

Pokud jste registrovaným uživatelem platformy nebo uživatelem webových stránek, je zákonným důvodem pro zpracování vašich shromážděných informací náš oprávněný zájem porozumět tomu, jak uživatelé s těmito webovými stránkami a platformou pracují, a zlepšit způsob, jakým propagujeme naše produkty a služby.

Sdílení shromážděných informací

Shromážděné informace o vás můžeme sdílet:

 1. umožnit našim poskytovatelům služeb (dílčím zpracovatelům třetích stran) poskytovat služby hostingu datových center, služby hostingu databází, služby infrastruktury dialerů, služby synchronizace e-mailů a umožnit našim zpracovatelům třetích stran poskytovat služby prodeje a marketingových operací;
 2. v rozsahu, který nám ukládá zákon;
 3. v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo budoucím soudním řízením;
 4. za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich zákonných práv (včetně poskytnutí informací jiným osobám za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika).
 5. v reakci na zákonné žádosti orgánů veřejné moci, včetně splnění požadavků národní bezpečnosti nebo prosazování práva.

Zabezpečení shromážděných informací

Přijmeme přiměřená opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. Přenos dat přes internet je ze své podstaty nezabezpečený a my nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete nebo které o vás shromáždíme, uložíme na našich zabezpečených serverech.

Za důvěrnost svých hesel jste zodpovědní vy sami. Vaše hesla po vás nebudeme vyžadovat.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme, dokud vy nebo oprávněný člen vaší organizace nepožádáte o jejich vymazání z našich systémů.

Změny tohoto oznámení

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste s případnými změnami spokojeni.

Webové stránky třetích stran

Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách třetích stran ani za činnost provozovatelů těchto stránek, včetně shromažďování nebo používání vašich osobních údajů.

Přístup k vašim osobním údajům

Pokud používáte tyto webové stránky, společnost DentDinamo vám na požádání umožní přístup k vašim osobním údajům a umožní vám opravit, doplnit nebo vymazat informace, které jsou prokazatelně nepřesné nebo neúplné. Podrobnosti naleznete v části Kontaktní údaje na našich webových stránkách.

Jste-li uživatelem platformy, závisí na vás, zda budete své osobní údaje aktualizovat a opravovat v rozsahu nezbytném pro účely, pro které byly tyto údaje shromážděny, například kontaktní údaje, které nám poskytnete, abychom vám mohli poskytnout informace o fakturaci.

Vaše práva

Máte právo na opravu (tj. opravu) jakýchkoli nedostatečných, neúplných nebo nesprávných osobních údajů.

Máte také právo požádat o přístup ke svým osobním údajům (včetně obdržení jejich kopie) a o další informace o tom, jak byly údaje zpracovány.

Pokud někdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Kromě toho máte za určitých okolností právo na vymazání svých osobních údajů.

Od 25. května 2018 máte také následující další práva:

 • Přenositelnost dat - pokud se někdy opíráme (jako o zákonný důvod zpracování) o váš souhlas nebo o skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou (např. zadání poptávky), a osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně, máte právo obdržet všechny tyto osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a také požadovat, aby byly předány jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.
 • Právo na výmaz - máte právo na výmaz svých osobních údajů za určitých okolností, například pokud jste odvolali svůj souhlas, pokud vznesete námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů a my nemáme žádné převažující oprávněné důvody (viz níže) nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak.
 • Právo na omezení zpracování - máte právo omezit zpracování svých osobních údajů (tj. povolit pouze jejich uložení), pokud:
  • zpochybníte přesnost osobních údajů, dokud nepodnikneme dostatečné kroky k jejich opravě nebo ověření;
  • pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali;
  • pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
  • pokud jste vznesli námitku proti zpracování, která je odůvodněna zákonnými důvody (viz níže), a to až do ověření, zda máme váš souhlas k dalšímu zpracování.

Pokud vaše osobní údaje podléhají omezení, budeme je zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 • Právo vznést námitku proti zpracování (včetně profilování) na základě zákonných důvodů - pokud se při zpracování osobních údajů opíráme o oprávněné zájmy, máte právo vznést proti tomuto zpracování námitku. Pokud vznesete námitku, musíme toto zpracování zastavit, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud osobní údaje nepotřebujeme zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud platný zákon nestanoví jinak.
 • Právo vznést námitku proti přímému marketingu (včetně profilování) - máte právo vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování).

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platný zákon.

Pokud si přejete uplatnit některá ze svých práv v souvislosti s vašimi osobními údaji zpracovávanými na těchto webových stránkách nebo na platformě, můžete se na nás obrátit.

Pro další informace nás kontaktujte.

ŽIVÝ CHAT TEĎ!
cs_CZCzech