Whatsapp +44 7362 050623

Privacybeleid

Privacybeleid

DentDinamo ("wij") zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze website bezoekers en geregistreerde gebruikers van het DentDinamo platform; deze mededeling zet uiteen hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer we handelen als de controller van die gegevens en wanneer de verwerking ervan valt onder de EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Definities

Wij gebruiken de term "persoonsgegevens" om te verwijzen naar alle informatie die wordt verzameld of verwerkt door, of in verband met, deze website of het platform, die u direct of indirect identificeert of factoren die specifiek zijn voor u, zoals uw naam, IP-adres of gebruikersvoorkeuren.
Hieronder beschrijven we "rechtmatige gronden" voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze rechtsgronden (soms ook "wettelijke basis" genoemd) vormen de rechtvaardiging onder GDPR voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als er geen rechtsgronden zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is het noch ons noch iemand anders toegestaan om uw persoonsgegevens in te zien of te verwerken.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We kunnen de volgende soorten informatie en persoonlijke gegevens ("Verzamelde informatie") verzamelen, opslaan en gebruiken:

 1. informatie en persoonsgegevens over uw bezoeken aan en gebruik van deze website en ons platform. Wij verzamelen persoonlijke gegevens over uw computer en uw bezoeken aan deze website of het platform, waaronder uw IP-adres, geografische locatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek en aantal bekeken pagina's. Dit zijn allemaal ook Verzamelde Gegevens.
 2. informatie over transacties tussen u en ons op deze website, inclusief informatie over aankopen die u doet van onze goederen of diensten. Wij verzamelen:
  • Voor- en achternaam
  • Titel
  • Contactgegevens (e-mail, telefoon)
  • Gegevens beroepsleven
  • Persoonlijke levensgegevens
  • Aansluitgegevens
  • Lokalisatiegegevens
  • Gegevens over applicatiegebruik
  • Gegevens voor e-mailcommunicatie
  • Gegevens gespreksopname
 3. informatie die u aan ons verstrekt om u bij ons te registreren op de website of het platform en/of om u te abonneren op onze websitediensten en/of e-mailmeldingen. Voor deze doeleinden verzamelen we voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Cookies en andere trackingtechnologieën die we gebruiken

We gebruiken cookies op deze website. Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door die browser wordt opgeslagen. Het tekstbestand wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Hierdoor kan de webserver de webbrowser identificeren en volgen.

Wij kunnen een of meer cookies verzenden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De informatie die we via cookies verkrijgen, maakt deel uit van de Verzamelde Informatie. Onze adverteerders en dienstverleners kunnen u ook cookies sturen.

In de meeste browsers kunt u weigeren cookies te accepteren. (In Internet Explorer kun je bijvoorbeeld alle cookies weigeren door te klikken op "Extra", "Internetopties", "Privacy" en "Alle cookies blokkeren" te selecteren met de schuifknop). Dit heeft echter een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites, waaronder deze.

Om onze diensten en deze site te verbeteren, kunnen we externe serviceproviders inhuren om deze site te beheren en ons te helpen bij het bewaken, verzamelen en analyseren van informatie met betrekking tot uw interacties met deze website en gegevens die u invoert, onder andere door het gebruik van cookies van dergelijke providers op uw computer.

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies en andere trackingtechnologieën die we gebruiken.

Waarom we verzamelde informatie gebruiken

Verzamelde informatie, waaronder persoonlijke gegevens, zal worden gebruikt om:

 1. de bruikbaarheid van deze website en het platform beheren en verbeteren;
 2. uw browse-ervaring te verbeteren door tekst, afbeeldingen, video's of links aan te passen en te vervangen om de relevantie voor de bezoeker te vergroten;
 3. u marketing- en andere mededelingen te sturen met betrekking tot ons bedrijf of het bedrijf van zorgvuldig geselecteerde derden, waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn, per post of, indien u hiervoor specifiek toestemming hebt gegeven, per e-mail of soortgelijke technologie;
 4. andere bedrijven voorzien van statistische informatie over onze gebruikers. De informatie die we aan andere bedrijven verstrekken, identificeert geen individuele gebruikers.
 5. stellen ons in staat om te zien op welke vragen die via ons systeem worden gesteld, wordt gereageerd, hoewel we beperken wie de tekst van de antwoorden kan zien. We hebben een soortgelijk systeem voor telefoongesprekken, die we routeren via het bedrijf Twilio. We nemen deze gesprekken alleen op met uitdrukkelijke toestemming van de kliniek. DentDinamo gebruikt een derde partij, MailGun, om e-mails te routeren tussen onze klinieken en gebruikers en vice versa;
 6. feedback verzamelen over onze eigen diensten van onafhankelijke derde partijen, zoals Trustpilot.

Wettige gronden

Als u een geregistreerde platformgebruiker of een websitegebruiker bent, is de rechtsgrond voor het verwerken van uw Verzamelde Informatie ons legitieme belang om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met deze website en het platform, en om de manier waarop we onze producten en diensten promoten te verbeteren.

Verzamelde informatie delen

We kunnen Verzamelde Informatie over u delen:

 1. om onze serviceproviders (externe subverwerkers) in staat te stellen hostingdiensten voor datacenters, databasehostingdiensten, dialer-infrastructuurdiensten, e-mailsynchronisatiediensten en onze externe verwerkers in staat te stellen verkoop- en marketingdiensten te leveren;
 2. voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 3. in verband met juridische procedures of toekomstige juridische procedures;
 4. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico).
 5. in antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving.

Beveiliging van verzamelde informatie

We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Gegevensoverdracht via het internet is inherent onveilig en we kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen. We slaan alle persoonlijke gegevens die u verstrekt of die we over u verzamelen op onze beveiligde servers op.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je wachtwoorden. We zullen je niet naar je wachtwoorden vragen.

Bewaren van uw persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens totdat u of een bevoegd lid van uw organisatie verzoekt om de gegevens uit onze systemen te verwijderen.

Wijzigingen aan deze kennisgeving

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. Controleer deze pagina af en toe om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Websites van derden

De website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites van derden of de handelingen van dergelijke websitebeheerders, waaronder het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Als u deze website gebruikt, zal DentDinamo u op verzoek toegang geven tot uw persoonlijke gegevens en u toestaan om informatie te corrigeren, aan te passen of te verwijderen waarvan is aangetoond dat deze onjuist of onvolledig is. Zie Contactgegevens op onze website.

Als u een platformgebruiker bent, zijn we afhankelijk van u om uw persoonlijke gegevens bij te werken en te corrigeren voor zover dat nodig is voor de doeleinden waarvoor die gegevens zijn verzameld, zoals contactgegevens die u aan ons verstrekt zodat we u factureringsinformatie kunnen verstrekken.

Uw rechten

U hebt het recht om alle inadequate, onvolledige of onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren (rectificeren).

U hebt ook het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens (inclusief het ontvangen van een kopie) en aanvullende informatie over hoe de gegevens zijn verwerkt.

Als we ooit uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Bovendien hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen.

Vanaf 25 mei 2018 heb je ook de volgende aanvullende rechten:

 • Dataportabiliteit - indien wij ons (als rechtsgrond voor de verwerking) beroepen op uw toestemming of op het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (zoals het doen van een aanvraag), en de persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, hebt u het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, en ook om te eisen dat deze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien dit technisch haalbaar is.
 • Recht op wissen - u hebt het recht om uw persoonsgegevens onder specifieke omstandigheden te laten wissen, zoals wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken, wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking op basis van legitieme belangen en wij geen dwingende legitieme gronden hebben (zie hieronder) of wanneer persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, mits de toepasselijke wetgeving niet anders bepaalt.
 • Recht op beperking van de verwerking - u hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (dat wil zeggen, alleen de opslag ervan toe te staan) wanneer:
  • u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens betwist, totdat we voldoende stappen hebben ondernomen om de nauwkeurigheid te corrigeren of te verifiëren;
  • wanneer de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat wij de persoonsgegevens wissen;
  • wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze persoonsgegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
  • wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, gerechtvaardigd op wettelijke gronden (zie hieronder), in afwachting van verificatie of we uw toestemming hebben om de verwerking voort te zetten.

Wanneer uw persoonlijke gegevens onderhevig zijn aan beperkingen, zullen we deze alleen verwerken met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (inclusief profilering) op basis van rechtsgronden - wanneer wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen om persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Als u bezwaar maakt, moeten we die verwerking stopzetten, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of we de persoonsgegevens moeten verwerken voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, of een toepasselijke wet anders vereist.
 • Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing (inclusief profilering) - u hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing (inclusief profilering).

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met een toepasselijke wet.

U kunt contact met ons opnemen als u uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die door deze website of het platform worden verwerkt.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

LIVE CHAT!
nl_NLDutch