Kirurgjia Ortognatike në Shqipëri

Shumë njerëz vuajnë nga shtrembërimi i nofullave të tyre dhe në shumicën e rasteve ortodoncia e thjeshtë nuk mund ta korrigjojë plotësisht këtë lloj problemi, prandaj dentistët përdorin opsionin e kirurgjisë ortognatike në Shqipëri ose të quajtur ndryshe, kirurgji korrigjuese e nofullës. Kirurgjia ortognatike është trajtimi i nofullës suaj të sipërme ose të poshtme ose trajtimi i mjekrës suaj. Kjo lloj procedure mund të përmirësojë aftësinë tuaj për të folur, përtypur, frymëmarrjen, si dhe përmirësimin e buzëqeshjes dhe pamjes së profilit të fytyrës. Kirurgjia korrigjuese e nofullës përdoret kryesisht për ata pacientë që janë shumë të moshuar për korrigjimin e rritjes ose kushtet dentofaciale.

There are several reasons why someone would have jaw abnormalities and that is why you should also take good care of your oral hygiene health. Some of the causes are isolated cleft palate, ectodermal dysplasia, jaw injury or fraction, hemifacial microsomia etc. Because of these factors, the work of an orthodontist and surgeon will come handy when the orthodontist will need to position the teeth in a way that they normally occlude to follow jaw surgery and make sure that everything goes as required and planned. After having the procedure, you will not need to stay for long in the hospital to recover, which means you will be required to only stay a night and then return to your house, while paying attention to not having any problems. Who Needs Orthognathic Surgery? Jaw surgery is most commonly performed, because of the fact that your jaw grows at a different time and can normally not be positioned in the right way, which will eventually lead to several problems, such as chewing, speaking, and your aesthetics. There are, also, times that your jaws are misaligned due to some kind of injury or environmental influences, which is the most ordinary case that orthognathic surgery is performed. Some patients have concerns and requirements that can only be addressed through jaw surgery and others have skeletal problems with the only solution of this procedure. This happens, as braces cannot give a successful or acceptable result when it comes to skeletal problems, while surgery can guarantee them that the final result will be as demanded. However, there are numerous symptoms that can help you understand if you need orthognathic surgery or not. Some of them are: Open bite Problems with sleeping and snoring The unbalanced appearance of your jawline Chronic jaw pain Breathing problems Difficulty with chewing and speaking Protruding lower jaw What are the Benefits of Orthognathic Surgery? Relieve facial pain Having orthognathic surgery means that you have been through severe symptoms first, and one of them is facial pain, which can be very difficult. Jaw misalignment will make it very hard for you to be able to have a normal routine, such as communicating with people, eating and enjoying your food freely, chewing normal food, etc. These are all symptoms that will slowly irritate you and leave you with the suffering from normal life. However, this kind of procedure can fix your abnormalities, which will release you from the pain. Improve obstructive sleep apnea This disease will increase your sleeping problems. The function of it is to not let you take breaths from time to time, which means that your breathing will temporarily stop during your sleep. This happens, due to the fact that it will narrow the space between your airways, making it very hard for you to be able to breathe as you would normally do. The treatment of jaw surgery will create more space in your airways, as your upper and lower jawbones will be moved forward, which will ease your pain. Correct the size of your jaw Most times, when patients need jaw surgery, it means that their jaws have not been growing at the same time, creating jaw abnormalities or misalignment. This can occur due to two reasons, either from underdevelopment or overgrowth. It is a symptom that can get pretty annoying when seeing yourself in the mirror, as well as very frustrating when doing normal activities. However, this procedure is used to correct uneven jews by positioning your lower jaw forward or by reducing your jaws, in order to make them more equivalent. Fix your open bite Jaw misalignment will create big problems for ordinary activities. Having this kind of issue will affect the way you eat and bite negatively. You will not be able to eat normally, as your molars will touch, but your front teeth will not be able to touch. This will generate the problem of an open bite, which will make you quite uncomfortable when you are around people and lower your self-esteem. The moment you decide to have orthognathic surgery, your jaw will be equal and it will allow you to be confident again. Why Choosing Orthognathic Surgery in Albania is a Great Choice? Your well-being is the most important thing in your life and dental health surely has a part in your well-being. It is quite ordinary that you would want to trust your health to someone that would be capable of giving you exactly what you require and would provide you with the proper information and treatment. Dent Dinamo is the directory to take care of all this, just by listening and paying attention to your needs. Having oral health problems has shown to be a big part of our everyday life, nowadays, which means that most people do not pay proper attention to it. Dent Dinamo will assure you the most excellent and most qualified dentists and orthodontists to take care of your needs. We provide the most outstanding services in Albania and surely you will be surprised to get them with the lowest budget. Albania is well known for its reasonable and cheap prices, however, we can make sure to find the best-rated clinics for you, at the right moment, with the most proper discounts. Our aim is to guarantee that we find for you a friendly and comfortable environment, with the most skillful dentists, in order for you to have the results you have always wanted. Dent Dinamo will be with you through every step of your treatment and make sure that you have the greatest smile and confidence at the end of the final session. Contact us now in our email info@dentdinamo.com to get more information or make sure to check our website www.dentdinamo.com to see the multiple choices we can provide for you.

Kirurgjia Ortognatike

AS SEEN ON
AND OVER 250 NEWS SITES

Besuar dhe vleresuar nga qindra

Ne zgjedhim çdo klinikë me kujdes duke kryer një inspektim në klinikë dhe gjithashtu duke shqyrtuar me kujdes historinë dhe vleresimet e pacientëve të tyre. 

Si funksionon?

Si fillim gjeni një klinikëkrahasoni çmimet dhe vlerësimet

Hapi tjetër, caktoni datën e procedurës

Konfirmoni & vendosni informacionin tuaj të kontaktit

PËRSE DENT DINAMO

E dimë që keni dyshimet tuaja, por ne jemi këtu për t'ju ndihmuar. Përveç të qenit të fokusuar te klientët, njerëzit na besojnë për këto arsye:

Animation showing a person searching for dental clinics in Albania and dentist in Albania.

Merrni një preventiv falas

Ka disa arsye pse dikush mund të ketë anomali të nofullës dhe kjo është arsyeja pse ju duhet të kujdeseni mirë edhe për shëndetin tuaj të higjienës orale. Disa nga shkaqet janë qiellza e çarë e izoluar, displazia ektodermale, dëmtimi ose fraksioni i nofullës, mikrosomia hemifaciale etj. Për shkak të këtyre faktorëve, puna e një ortodonti dhe kirurgu do të jetë e dobishme kur ortodonti do t'i duhet të pozicionojë dhëmbët në një mënyrë që ata normalisht mbyllen për të ndjekur operacionin e nofullës dhe kështu siguroheni që gjithçka do të shkojë siç kërkohet dhe planifikohet. Pas kryerjes së procedurës, nuk do të keni nevojë të qëndroni gjatë në spital për të rikuperuar, që do të thotë se do t'ju kërkohet të qëndroni vetëm një natë dhe më pas të ktheheni në shtëpinë tuaj, duke i kushtuar vëmendje që të mos keni asnjë problem. 

Kujt i Nevojitet Kirurgjia Ortognatike?

Kirurgjia e nofullës kryhet më së shpeshti, për shkak të faktit se nofulla juaj rritet në një kohë të ndryshme dhe normalisht nuk mund të pozicionohet në mënyrën e duhur, gjë që përfundimisht do të çojë në disa probleme, si përtypja, të folurit dhe estetika juaj. Ka, gjithashtu, raste që nofullat tuaja janë të shtrembëruara për shkak të një lloj dëmtimi ose ndikimesh mjedisore, që është rasti më i zakonshëm që kryhet operacioni ortognatik. Disa pacientë kanë shqetësime dhe kërkesa që mund të trajtohen vetëm nëpërmjet kirurgjisë së nofullës dhe të tjerë kanë probleme skeletore me zgjidhjen e vetme të kësaj procedure. Kjo ndodh, pasi mbajtëset nuk mund të japin një rezultat të suksesshëm ose të pranueshëm kur bëhet fjalë për problemet e skeletit, ndërkohë që operacioni mund t'u garantojë atyre që rezultati përfundimtar do të jetë ashtu siç kërkohet. Megjithatë, ka simptoma të shumta që mund t'ju ndihmojnë të kuptoni nëse keni nevojë për kirurgji ortognatike apo jo. Disa prej tyre janë:

 • Kafshim i hapur
 • Probleme me gjumin dhe gërhitje 
 • Pamja e pabalancuar e nofullës suaj
 • Dhimbje kronike të nofullës 
 • Probleme me frymëmarrjen
 • Vështirësi me përtypje dhe të folur
 • Nofulla e poshtme e dalë

Cilat Janë Avantazhet e Kirurgjisë Ortognatike?

 1. Lehtëson dhimbjet e fytyrës

Të bësh operacion ortognatik do të thotë që fillimisht ke pasur simptoma të rënda dhe njëra prej tyre është dhimbja e fytyrës, e cila mund të jetë shumë e vështirë. Çrregullimi i nofullës do ta bëjë shumë të vështirë për ju që të keni një rutinë normale, të tilla si komunikimi me njerëzit, ngrënia dhe shija e ushqimit, përtypja e ushqimit normal, etj. Këto janë të gjitha simptoma që do t'ju irritojnë ngadalë dhe do t'ju lënë me vuajtjet nga jeta normale. Megjithatë, kjo lloj procedure mund të rregullojë anomalitë tuaja, të cilat do t'ju çlirojnë nga dhimbja.

 1. Përmirëson apnenë obstruktive të gjumit

Kjo sëmundje do të rrisë problemet tuaja me gjumin. Funksioni i tij është që të mos ju lërë të merrni frymë herë pas here, që do të thotë se frymëmarrja juaj do të ndalet përkohësisht gjatë gjumit. Kjo ndodh për shkak të faktit se do të ngushtojë hapësirën midis rrugëve tuaja të frymëmarrjes, duke e bërë shumë të vështirë për ju që të jeni në gjendje të merrni frymë siç do të bënit normalisht. Trajtimi i kirurgjisë së nofullës do të krijojë më shumë hapësirë në rrugët e frymëmarrjes, pasi nofullat e sipërme dhe të poshtme do të lëvizin përpara, gjë që do të lehtësojë dhimbjen tuaj.

 1. Korrigjon madhësinë e nofullës tuaj

Në shumicën e rasteve, kur pacientët kanë nevojë për kirurgji të nofullës, kjo do të thotë se nofullat e tyre nuk janë rritur në të njëjtën kohë, duke krijuar anomali të nofullës ose shtrembërim. Kjo mund të ndodhë për dy arsye, ose nga moszhvillimi ose nga rritja e tepërt. Është një simptomë që mund të bëhet mjaft e bezdisshme kur e shihni veten në pasqyrë, si dhe shumë frustruese kur bëni aktivitete normale. Megjithatë, kjo procedurë përdoret për të korrigjuar nofullat e pabarabarta duke e pozicionuar nofullën e poshtme përpara ose duke reduktuar nofullat tuaja, në mënyrë që t'i bëjë ato më ekuivalente.  

 1. Rregullon kafshimin tuaj të hapur

Shtrëmbërimi i nofullës do të krijojë probleme të mëdha për aktivitetet e zakonshme. Të pasurit këtë lloj problemi do të ndikojë negativisht në mënyrën se si hani dhe kafshoni. Nuk do të mund të hani normalisht, pasi dhëmbët tuaj do të preken, por dhëmbët e përparmë nuk do të mund të preken. Kjo do të krijojë problemin e një kafshimi të hapur, i cili do t'ju bëjë të ndiheni mjaft parehat kur jeni rreth njerëzve dhe do të ulë vetëvlerësimin tuaj. Në momentin që do të vendosni të bëni një operacion ortognatik, nofulla juaj do të jetë e barabartë dhe do t'ju lejojë të jeni sërish të sigurt.

Pse Zgjedhja e Kirurgjisë Ortognatike në Shqipëri Është e Këshillueshme?

Mirëqenia juaj është gjëja më e rëndësishme në jetën tuaj dhe shëndeti i dhëmbëve me siguri ka një rol në të. Është totalisht e zakonshme që ju të dëshironi t'i besoni shëndetin tuaj dikujt që do të jetë në gjendje t'ju japë saktësisht atë që ju kërkoni dhe do t'ju ofronte informacionin dhe trajtimin e duhur. Dent Dinamo është direktoria për t'u kujdesur për të gjitha këto, thjesht duke dëgjuar dhe duke i kushtuar vëmendje nevojave tuaja. 

Problemet e shëndetit oral kanë treguar se janë pjesë e madhe e përditshmërisë sonë në ditët e sotme, gjë që do të thotë se shumica e njerëzve nuk i kushtojnë vëmendjen e duhur. Dent Dinamo do t'ju sigurojë dentistët dhe ortodontët më të përshtatshëm dhe më të kualifikuar për t'u kujdesur për nevojat tuaja. Ne ofrojmë shërbimet më të specializuara në Shqipëri dhe me siguri do të habiteni duke i përfituar me koston më të ulët. Shqipëria është e njohur për çmimet e saj të arsyeshme dhe të lira, megjithatë, ne mund të sigurohemi që të gjejmë klinikat më të vlerësuara për ju, në momentin e duhur, me zbritjet më të përshtatshme. Synimi ynë është të garantojmë që ne të gjejmë për ju një mjedis miqësor dhe komod, me dentistët më të aftë, në mënyrë që ju të keni rezultatet që keni dëshiruar gjithmonë.

Dent Dinamo do të jetë me ju në çdo hap të trajtimit tuaj dhe do të sigurohet që të keni buzëqeshjen dhe besimin më të madh në përfundim të seancës tuaj të fundit. Na kontaktoni tani në emailin tonë info@dentdinamo.com për të marrë më shumë informacion ose sigurohuni që të kontrolloni faqen tonë të internetit www.dentdinamo.com për të parë zgjedhjet e shumta që ne mund t'ju ofrojmë.

Merrni ofertat e fundit!

E dimë që nuk do të dëshironit të humbisni një ofertë fantastike! Bashkohuni me buletinin tonë dhe merrni njoftimet tuaja direkt në mailin online!

sqAlbanian